பெரியோா் வாக்கு 1

“துன்பங்கள் அனுபவித்த காலத்தை மறந்துவிடு. ஆனால் அது உனக்குக் கற்பித்த பாடத்தை மறந்துவிடாதே”

– பெஞ்சமின் பிராங்கிளின்