விரத மஞ்சரி

வெளியீடு

சிவஸ்ரீ. சி. சந்தானகோபாலக்குருக்கள்
சிவஸ்ரீ. சபா. வாசுதேவக்குருக்கள்
சிவஸ்ரீ. சபா. உமாபதிசா்மா

ஞானரத்தினம் சிவன்கோவில்
சித்தன்கேணி

 
(15 பகுதிகள் உள்ளடக்கம்)