இலகு தியான முறைகள்

வெளியீடு – நீரிழிவு சிகிச்சை நிலையம்
யாழ்.போதன வைத்தியசாலை
தொகுப்பு – 26 ஆம் அணி யாழ் மருத்துவபீடம்.

நன்றி – நீரிழிவு சிகிச்சை நிலையம்