கா்ப்பகாலத்தில் பரிந்துரைக்கப்படும் ஆலோசனைகள்

கா்ப்பகாலத்தில் பெண்ணானவள் உடல் ரீதியாகவும் உளரீதியாகவும் பூரணசுகத்துடன் இருக்கவேண்டியது மிகவும் அவசியமானது.இதற்காக பின்வரும் ஆலோசனைகள் வைத்தியா்களால் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன.

 • திருமணமான பெண்ணானவள் குழந்தைக்கு எதிர்பார்த்து இருக்கும் போதே போலிக்கமிலம் எடுக்க வேண்டும்.
 • பூரண நிறையுணவு உட்கொள்ளவேண்டும்.
 • ரூபெல்ல ஊசி போடாத பெண்கள் மருத்துவ ஆலோசனையைப் பெற்று ரூபெல்ல எடுத்த பின்னரே கர்ப்பமடைதல் வேண்டும்.
 • கர்ப்பம் உறுதிப்படுத்தப்பட்ட பின்னர் தமது பிரதேச குடும்பநலக்கிளினிக்கில் பதிவு செய்துகொள்ள வேண்டும்.
 • அடுத்ததாக வைத்தியசாலையில் முதற்கிளினிக் பதிவுசெய்யப்படும்.
 • பின்னர் சலப்பரிசோதனை, இரத்தப்பரிசோதனைகள், மேற்கொள்ள வேண்டும். அவையாவன சலத்தில் குருதிக்கோசின் அளவு, புரதம் வெளியேறும் அளவு, இரத்தவகை, ஈமோகுளோபின் அளவு, VDRL பரிசோதனை என்பவையும் அவர்கள் நோய்நிலைக்கு ஏற்ப மேலதிக பரிசோதனைகளையும் செய்தல் வேண்டும்.
 • கர்ப்பகாலத்தின் முதல் 28  கிழமைகளில் ஒவ்வொரு 4 கிழமைக்கு ஒருதடவையும், 38 தொடக்கம் 36 கிழமைகளில் ஒவ்வொரு 2 கிழமைக்கு ஒரு தடவையும் அதன் பிறகு ஒவ்வொரு கிழமையும் ஒரு தடவை கிளினிக் செல்லுதல் வேண்டும்.
 • 12 கிழமைக்குள் முதலாவது ஸ்கான் (Scan) செய்யப்படல் வேண்டும். இதன் போது கர்ப்பகாலம் உறுதிசெய்யப்படும். குழந்தையின் அங்கக்குறைபாட்டினைப் பார்க்கின்ற நோய் 18 -20 கிழமைகளிற்கிடையில் செய்யப்படல் வேண்டும்.
 • கர்ப்பிணித்தாய் கர்ப்பமாவதற்கு முன்பிலிருந்தே போலிக்கமிலம் எடுக்கவேண்டும். பின்னர் முதல் மூன்று மாதங்களிற்கு கட்டாயம் பாவிக்க வேண்டும்.
 • கல்சியம், இரும்புச்சத்து குழுசை என்பன முதல் மூன்று மாதங்களின் பின்னர் பாவிக்கத் தொடங்க வேண்டும். கல்சியம் குழுசை காலையிலும் இரும்புச் சத்துக் குழுசை இரவிலும் எடுக்க வேண்டும்.
 • திரிபோஷா, சோயாபோஷா மா என்பன உட்கொள்ள வேண்டும்.
 • தகுந்த முறையில் பூச்சி (worm) மருந்து எடுக்க வேண்டும் தகுந்த காலப்பகுதியில் ஏற்புத்தடுப்பூசி போடப்படல் வேண்டும்.
 • கர்ப்பகாலத்தின் போது ஏதேனும் பாவிக்க வேண்டி ஏற்படின் நீங்கள் கர்ப்பவதி என்பதனை வைத்தியரிடம் தெரியப்படுத்தி ஆலோசனைபெற்ற பின்னரே பாவிக்க வேண்டும்.
 • கர்ப்பகாலம் முழுவதும் நன்கு சுத்தமாக இருத்தல் வேண்டும். முக்கியமாக பற்சுத்தம் பேணப்படல் வேண்டும்.
 • பாலுட்டும் முறையினை சரியாக தெரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
 • சரியான முறையில் குடும்பக்கட்டுப்பாட்டு முறைகளைப் பற்றி தெரிந்து கொள்ளல் வேண்டும்.