நுளம்புடன் ஒரு குருஷேத்திரம்

நுளம்புகளால் பரவும் நோய்கள் பற்றியும் நுளம்புகள் பற்றியும் அவற்றைக் கட்டுப்படுத்தும் முறைகள் பற்றியும் சுருக்கமாக வெளிப்படுத்தும் ஓர் விபரணச்சித்திரம்.

நன்றி : jaffnadiabeticcentre.org