ஆச்சி மனோராமாவின் ஆத்மா சாந்தி அடைய பிரார்த்திப்போம்