பஞ்ச பூதங்கள்’னா என்ன?

.பஞ்ச பூதங்கள்’னா என்னப்பா…?

“சாப்பாட்டுக்கே கஷ்டப்படற  ஏழை பூதங்களாயிருக்குமோ…?”