உங்கள் நிறையும் நீரிழிவும்

நீரிழிவு மற்றும் இருதயநோய்கள் ஏற்படும் சாத்தியத்தைக் குறைக்க ஆநோக்கியமான ஒருவர் தனது உடல் நிறையை எவ்வாறு பேணவேண்டும் என்பதைக் கீழ்க்காணும் அட்டவணைகாட்டுகின்றது.