எயிட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய்கள்

யாழ் மருத்துவபீடத்தின் 27 ஆம் அணி மாணவர்கள் தயரித்து வழங்கும்.
“எயிட்ஸ் மற்றும் பால்வினை நோய்கள்”

நன்றி : RDHS, Jaffna