எனது 8 வயது மகனின் உயரமானது குறைவாக உள்ளது. எனினும் அவரது உடல் நிறையானது வயதுக்கு ஏற்ற அளவில் போதுமானதாக இருப்பதாக குடும்ப வைத்தியர் கூறியிருந்தார். இதற்கு எவ்வாறான சிகிச்சை முறைகள் உள்ளன?

உங்கள் மகனைப்போன்று பல சிறுவர்கள் உயரம் குறைந்தநிலை(Shortsialu) பாதிப்புக்கு ஆளாகி இருப்பதைக் காணக்கூடியதாக உள்ளது. நீண்ட காலமாக சத்தான உணவை உட்கொள்ளாத விடத்து சிறுவர்களின் உயரமும், உடல்நிறையும் குறிப்பிட்ட அளவில் அதிகரிக்காது செல்கின்றது. இதனால் அவர்கள் உயரம் மற்றும் உடல்நிறை
குறைந்தவர்களாக் இருப்பார்கள். (hronic mal nutrition) உயரம் மாத்திரம் குறைவாக இருப்பதற்கு பல காரணங்கள் இருக்கின்றன. சிறுநீரக நோய், இருதய வால்வில் ஏற்படும் பிரச்சினைகள் மற்றும் நீண்டகாலமாக உடலில் இருக்கின்ற நோய்கள் போன்றவற்றாலும் இந்தப்பிரச்சினை ஏற்பட்நேரிடலாம் பலவகையான ஹோர்மோன் குறைபாடுகளும் இதற்குக் காரணமாக அமையலாம்.

அரிதாக வளர்ச்சி ஓமோனின் (Growth hormmone) அளவு உடலில் குறைவாகச்சுரக்கப்படும்போது சிறுவர்கள் சாதாரணமாக வளரமுடியாமல் போகின்றது. எனவே உங்கள் மகனைப் போன்ற உயர வளர்ச்சி குன்றியவர்களுக்கு வளர்ச்சி ஹோர்மோனின் அளவை பரிசோதிப்பது மிக அவசியமாகும். ஏனெனில் வளர்ச்சி ஹோர்மோனின் அளவு குறைவாக இருக்கும் போது அதனை வழங்குவதன் மூலம் உயரங்குறைந்த சிறுவர்களின் உயரத்தை சாதாரண அளவுக்கு படிப்படியாக அதிகரிக்க முடியும். உயர வளர்ச்சி குறைவாக இருப்பதை ஆரம்பத்திலேயே கண்டறிந்து
சிகிச்சை வழங்கும்போது குறிப்பிட்ட உயர இலக்கை அடைவது சாத்தியமாகின்றது.

எனவே உங்கள் மகனை மிக விரைவாகப் பரிசோதிப்பது அவசியமாகும். உங்களதும் உங்கள் கணவரினதும் உயரத்தை மதிப்பிடுவதன்மூலம் மகனின் உயர வளர்ச்சி தொடர்பாக அறிந்து கொள்ள முடியும். அவருக்கு தேவையான இரத்த ஹோர்மோன் பரிசோதனைகளையும் எலும்புவயதை அறிந்து கொள்ளும் (Boneage)Xray
பரிசோதனையையும் மேற்கொள்வது அவசியமாகும்.

உங்கள் மகனுடைய உடற் சோதனை Clinical examination) Xray மறறும் இதர பரிசோதனைகளின் முடிவுக்கேற்ப தேவையான சிகிச்சைமுறையை தன் மூலம் உயரம் தொடர்பான பிரச்சினைக்கு தீர்வைக் கண்டு கொள்ள முடியும்.

மருத்துவர். M. அரவிந்தன். நீரிழிவு, அகஞ்சுரக்கும் தொகுதி சிறப்பு
வைத்திய நிபுணர்.