கடவுளிடமிருந்து தமிழர்களுக்கு ஒரு கடிதம் – Muttulingam P S-

தமிழர்களே,
உம்மில் பலர் என்னைச் சிவபெருமான் என அழைக்கிறீர்கள். நான் சுடுகாட்டில் உறைவதாகக் கூறுகிறீர்கள். நான் பிரபஞ்ச நடனம் ஆடுவதாகக் கூறுகிறீர்கள். எனது நடனத்துக்கு நானே உடுக்கு அடிப்பதாகக் கூறுகிறீர்கள். உடுக்கு ஒரு தோல் வாத்தியம். அது ‘பறை’ வாத்தியக் குடும்பத்தில் ஒன்று.
உம்மில் ஒரு சாரார் –தாம் ‘உயர்ந்த சாதி’ எனவும் பறை அடிப்பவர்கள் ‘கீழ் சாதி’ எனவும் கூறுகின்றனர்.
அப்படியானால்,உடுக்கு அடிக்கும் என்னையும் ‘கீழ்சாதிப் பறையன்’ என அழைக்க வேண்டும் ! தம்மைச் ‘சைவர்கள்’ என அழைப்பவர்கள் தாம் ‘பறையர்கள்’ எனப் பிரகடனம் செய்ய வேண்டும்.
‘உயர் சாதி’ / ‘கீழ் சாதி’ என்னும் சமூகப் பிரிவினைகளை உடனடியாகக் கைவிட வேண்டும். அல்லது, எனது பெயரில் இயங்கும் சைவ சமயத்திலிலிருந்து ‘உயர் சாதியினர்’ எனத் தம்மை அழைப்பவர்கள் உடனடியாக வெளியேற வேண்டும் !
சகல சீவராசிகளிலும் ‘சீவனாக’ நானே இருக்கிறேன். உருவமற்ற எனக்கு — நீங்கள் உருவங்களா??
இருக்கும் கோவில்கள் சிலைகளை உடைக்கத் தேவையில்லை. கோவில்களைக் கலை – கலாச்சார – கல்வி – சமூக சேவை நிலையங்களாகப் பயன் படுத்துங்கள். மனத்தினால் என்னை வழிப்படப் பழகுங்கள் ! உங்கள் எல்லாரிலும் நான் இருக்கிறேன். இதனால் எல்லோரும் சமம்.
உயர்சாதி / கீழ்ச்சாதி என நீங்கள் நடந்துகொள்வது உமக்கும் அவமானம். எனக்கும் அவமானம்.
கலை – கலாச்சார – கல்வி – சமூக சேவை நிலையங்கள் கட்டுங்கள். வீடுகளிலிருந்தும் / மரங்களின் கீழும் – வெட்ட வெளிகளில் நின்றும் என்னை வணங்குங்கள் ! உமது வழிகாட்டுதலுக்காகத் தமிழ்ப் பெரியோர் கூறி வைத்துள்ள பல நல்ல அறிவுரைகளில் சிலவற்றை நினைவூட்டுகிறேன் …
‘கடவுள்’ பிறப்பிலி / உருவிவி / பெயரிலி…. சக்தி சிவம்… ஊனுடம்பு ஆலயம் …
அன்பே சிவம் … ஒன்றே குலம் … ஒருவனே தேவன் … இறை உள்ளில் ஒருங்கே ! அன்பின் வழியது உயிர்நிலை … சாதி இரண்டு — இட்டார் பெரியோர் … இடாதோர் இழிகுலத்தோர் !
இங்ஙனம்,
பிறப்பற்ற, உருவற்ற, பெயரற்ற, பிரபஞ்ச சக்தி —
உங்களைப் பொறுத்தவரை, பறையன் சிவபெருமான்

Muttulingam P S