வேகத்தில் விவேகம் தொலையாது இருக்கட்டும். Dr.சிவாணி பத்மராஜா. USA

வாழ்க்கை எனும் பயணம்
வழுவாமல் இருப்பதற்கு
வரை முறைகள் இருப்பது போல்
வழிப் பயணம் தொடர வீதி
விதி முறைகள் தெரியட்டும்.

பாலர் கூடத்தில்
படிப்பித்தல் தொடங்கட்டும்
பல்கலை கற்றவரும்
பாங்காய் நடக்கட்டும்.

வீதி விதி முறைகள்
விளம்பரம் பெற்றிடட்டும் – இனி
விதி என்ற பேச்சு
வீண் பேச்சாய்ப் போகட்டும்.

திசை காட்டும் பலகைகள்
தொடர்பாடல் செய்யட்டும்
சைகை சமிக்கைகளை – வண்டிகள்
சரியாய்ப் புரியட்டும்.

வாகன விளக்கு வைக்க
ஆவன செய்யட்டும்.
பாவனையில் உள்ள வண்டி
பழுதின்றி இயங்கட்டும்.

வழி மேலே விழி வைத்து
வண்டிகள் போகட்டும்
வாகன ஓட்டிகள்
வழி பார்த்ததே செல்லட்டும்.

பாத சாரிகளும்
பண்பாடு பேணட்டும்
பட்டறிந்தே கெடாமல்
பக்குவமாய் நடக்கட்டும்.

இருக்கைப் பட்டி
இதயங்களைக் காக்கட்டும்
இறுக்கும் பட்டி – வாழ்வின்
இருப்பைச் சொல்லட்டும்.

புத்தகங்கள் கூட
புது உறைகொள்ளும் போது
தலையை மட்டும் நாம்
தவிக்க விடலாமோ?
கவசம் அணிந்து
காப்பாறுவோமே.

அவசரம் என்றாலும்
அலை பேச வேண்டாம்
அருமந்த உயிரது
விலை பேச வேண்டாம்.

செல்லிடப் பேசியதை
செவிமடுக்க வேண்டாம் – பின்
கொல்லிடும் பேசி என்று
குறை சொல்ல வேண்டாம்

கண்ணிமைக்கும் பொழுதில்
கதை மாறிப் போகும்
தண்ணீர் குடிக்கையிலும்
தடம் மாறக் கூடும்

இசைத்தட்டை மாற்றி
இழு பட வேண்டாம்
வசையாகும் வாழ்வு – அந்த
வம்புகள் வேண்டாம்.

மதுவோ வண்டிகளில்
மருந்துக்கும் வேண்டாம்.
மரணத்தை மதி மாறி
மாலையிட நேரும்.
பழி தேட வேண்டாம் – அந்தப்
பாவங்கள் வேண்டாம்
பாரில் ஒரு வாழ்வு – அதைப்
பழுதாக்க வேண்டாம்.

இறுதியில்
தூக்கம் உம் கனவுகளைக்
கலைக்காது இருக்கட்டும்.
வேகத்தில் உம் விவேகம்
தொலையாது இருக்கட்டும்

Dr.சிவாணி பத்மராஜா.