சலரோக நோய் பற்றிய விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தும் விவரணத் தொகுப்பு

ஆக்கம் :
23ஆம் அணியின் குழு 1 யாழ் மருத்துவபீட மாணவர்கள்
வைத்திய நிபுணர் சி,சிவன்சுதன் M.D அவர்களின் வழிகாட்டல்

அனுசரணை இலங்கைவங்கி வடபிராந்தியம்