மருந்துவக் கண்காட்சியின் தொகுப்பு

நீரிழிவு சிகிச்சை நிலையத்தால் நடாத்தப்பட்ட மருந்துவக் கண்காட்சியின் தொகுப்பு