ஓமோன் சுரப்பு தொடர்பில் ஏற்படும் நோய்கள்> மருத்துவர்.M.அரவிந்தன்.