திருகோணமலையில் கல்லுக்குள் இருக்கும் ஈரத்திலும் துளிர்த்து வளரும் வேம்பு

திருகோணமலையில் கல்லுக்குள் இருக்கும் ஈரத்திலும் துளிர்த்து வளரும் வேம்பு